ANNULERINGSVERZEKERING

Art. 1: Wie is de verzekerde?
Elke persoon die een annuleringsverzekering onderschreef via Kompas Camping bij DVV-verzekeringen.

Art. 2: Verzekerd bedrag
Maximaal de totale kostprijs van het verblijf (exclusief de premie van de annuleringsverzekering).

Art 3: Waarborg annulering
DVV-verzekeringen vergoedt de niet-recupereerbare kosten die voortkomen uit het annuleren van het verblijf wegens:

 • Overlijden, ongeval of ziekte van een verzekerde, van zijn levensgezel(lin), van een gezinslid of van een persoon die met de verzekerde samenwoont op dezelfde verblijfplaats en die onder zijn hoede staat of te zijnen laste valt. Onder levensgezel(lin) wordt verstaan: de persoon met wie de verzekerde een feitelijke of wettelijke levensgemeenschap vormt en die met hem duurzaam op dezelfde verblijfplaats samenleeft. Onder ongeval of ziekte wordt verstaan: aantasting van de gezondheid waardoor het medisch gezien onmogelijk is om op reis te vertrekken.
 • Overlijden of levensgevaar ingevolge ongeval of ziekte van een bloed- of aanverwant van een verzekerde tot en met de tweede graad. Vernieling of zware beschadiging van de woning of het bedrijfsgebouw van een verzekerde.
 • Vernieling, zware beschadiging of diefstal van het kampeermateriaal van een verzekerde.
 • Onvrijwillig verlies om economische redenen van de voltijdse betrekking van een verzekerde.
 • Onvrijwillig verlies van de deeltijdse betrekking indien dit gebeurt binnen 30 dagen vóór de aanvangsdatum van het verblijf.
 • Intrekking van het verlof van een verzekerde door zijn werkgever wegens onbeschikbaarheid van een collega die verzekerde vervangt, tengevolge van diens ziekte, ongeval of overlijden, binnen de 30 dagen vóór het verblijf.
 • Verplichte aanwezigheid van de verzekerde, voortvloeiend uit een arbeidsovereenkomst van onbeperkte duur die aanvangt binnen de 30 dagen vóór het vertrek.
 • Noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde die een vrij beroep uitoefent wegens onbeschikbaarheid van de beroepsvervanger van de verzekerde, aangeduid in de polis, tengevolge van ziekte, ongeval of overlijden.
 • Onbeschikbaarheid tengevolge van ziekte, ongeval of overlijden van de in de polis aangeduide persoon, gelast met de hoede van het minderjarige of gehandicapte kind van een verzekerde.
 • Verplichte aanwezigheid van de verzekerde als getuige of jurylid voor het Hof van Assisen.
 • Wederoproeping voor de militaire dienst indien dit gebeurt binnen 30 dagen voor de aanvangsdatum van het verblijf.
 • Bevalling van een verzekerde buiten de normaal verwachte bevallingsperiode.
 • Zwangerschapsproblemen op voorwaarde dat de verzekerde op het ogenblik van de inschrijving voor het verblijf niet meer dan 3 maanden zwanger was.

Annulering door de reisgezel tengevolge van één van de bovenvermelde redenen. Onder reisgezel dient te worden verstaan: de persoon met wie de verzekerde tezamen ingeschreven is en besloot de geplande reis te ondernemen of het voorziene vakantieverblijf af te huren en wiens aanwezigheid noodzakelijk is voor de goede verloop ervan.

De vergoeding wordt slechts uitgekeerd indien een van de hiervoor vermelde gevallen die op het ogenblik van de inschrijving voor het verblijf niet te voorzien waren, zich voordoet binnen 8 weken vóór de voorziene vertrekdatum, maar ten vroegste de dag volgend op de boekingsdatum van het verblijf.

Indien één van deze gevallen zich voordoet, moet de verzekerde Kompas Camping hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

Art. 4. Waarborg voortijdige terugroeping en verblijfsonderbreking
DVV-verzekeringen vergoedt de kosten die voortkomen uit de voortijdige terugroeping wegens:

 • Overlijden of levensgevaar ingevolge ongeval of ziekte van een verzekerde of een bloed- of aanverwant van een verzekerde, tot en met de tweede graad.
 • Vernieling of zware beschadiging van de woning of het bedrijfsgebouw van een verzekerde.
 • Vernieling, zware beschadiging of diefstal van het kampeermateriaal van een verzekerde.
 • Zwangerschapsproblemen, op voorwaarde dat de verzekerde op het ogenblik van de inschrijving voor het verblijf niet meer dan 3 maanden zwanger was.

Indien één van deze gevallen zich voordoet, moet de verzekerde Kompas Camping hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

Bij voortijdige terugroeping van of verblijfsonderbreking door een verzekerde van minder dan 18 jaar wordt de dekking uitgebreid tot de vervoerkosten die eventueel door een andere meerderjarige verzekerde worden gemaakt om hem naar huis te brengen of de vervoerkosten die door een familielid worden gemaakt als geen enkele meerderjarige verzekerde ten gevolge van ziekte of ongeval nog voor toezicht en onderhoud kan instaan.

Telkens is voorafgaand akkoord van DVV-verzekeringen nodig.

Art. 5. Verblijfplaats
De verzekering is enkel geldig voor de verzekerden die hun woonplaats hebben in een land van de Europese gemeenschap. Eventuele betwistingen zullen uitsluitend voorgelegd worden aan Belgische rechtbanken of hoven.

Art. 6. Schaderegeling
DVV-verzekeringen betaalt de vergoedingen bij annulering en voortijdige terugroeping na aftrek van de terugbetaling vanwege Kompas Camping wegens niet-gebruik van de besproken diensten.

Art. 7. Wat bij schade?
De verzekerde of begunstigde moet:

 • De schade beperken.
 • Elk schadegeval uiterlijk binnen acht dagen, tenzij in geval van overmacht, schriftelijk melden aan de Kompas Camping waar het verblijf is geboekt.
 • Onverminderd de toepassing van de onderaan dit artikel vermelde sancties is geen enkele ongevalsaangifte nog ontvankelijk één jaar na het gebeuren van het schadegeval.
 • Alle noodzakelijke inlichtingen en documenten over de ziekte, het ongeval of de schade onmiddellijk verstrekken.
 • Het onderzoek door DVV-verzekeringen zoveel mogelijk vergemakkelijken.

Elke tekortkoming van de verzekerden of de begunstigden aan hun verplichtingen uit hoofde van dit contract heeft van rechtswege het verval van de waarborg tot gevolg, tenzij zij het bewijs van hun goede trouw leveren en zij het verzuim zo spoedig mogelijk hebben hersteld