+32(0)58-22 30 25
Direct boeken

Campingreglement

KOMPAS CAMPING: 

Verblijfsvoorwaarden en huishoudelijk reglement

Deze verblijfsvoorwaarden en het huishoudelijk reglement zijn opgemaakt om het samenleven op onze vakantiedomeinen zo aangenaam mogelijk te maken; iedereen dient ze dan ook na te leven. Het niet naleven ervan kan de onmiddellijke verwijdering van het domein tot gevolg hebben zonder enig recht op schadevergoeding of terugbetaling.

De directie kan steeds gepaste maatregelen nemen ter aanvulling van deze verblijfsvoorwaarden en het huishoudelijk reglement. Alle inbreuken op de wet op de logementverschaffing zijn strafbaar. Veroorzaak je schade aan de installaties van het vakantiedomein of ben je betrokken bij een ongeval, meld dit dan on middellijk bij het onthaal van het vakantiedomein.

1. Kampeerverblijf

1.1 De kampeerplaats

Voor je verblijf heb je de keuze tussen:

- Camperplaatsen 60 - 80 m²

Toegelaten: één camper per plaats. Enkel de vaste zonneluifel van de camper is toegelaten. Bijzettentjes, partytenten en een extra auto of aanhangwagen zijn niet toegelaten. Uiteraard kan je met een camper ook terecht op een standaard kampeerplaats, een comfortplaats of een XL-comfortplaats.

- Standaard kampeerplaats 110 m² / comfortplaats 110 m² / XL-comfortplaats 150 m²

 Toegelaten: één tent, campingcar, caravan of camper per plaats. Bij deze kampeerinstallatie mag je één auto en twee bijzettentjes van max. 5m² of  één bijzettentje van max. 8 m² plaatsen. Een aanhangwagen wordt gelijkgesteld met een bijzettentje. De oppervlakte ingenomen door de kampeerinstallatie met inbegrip van de toegelaten bijzettentjes mag, op de grond geprojecteerd, niet meer dan 45 m² bedragen. Partytenten zijn verboden, wel mag je één windscherm plaatsen met een lengte van maximaal 9 m.

1.2 Duur van het verblijf

De directie houdt rekening met de wensen en de voorkeur van de kampeerders en bepaalt kampeerplaats en duur van de huurtijd. Het op de factuur vermelde nummer van de kampeerplaats is louter indicatief en kan door de directie, zonder voorafgaandelijke mededeling, gewijzigd worden. In uitvoering van het logiesdecreet en ook in jouw belang (bvb. verwittiging bij schadegeval) dient de directie steeds op de hoogte te blijven van wie aanwezig is; vandaar dat brengen en weghalen van de kampeerinstallatie steeds aan de receptie gemeld dient te worden.
Wie reserveert, gaat de verbintenis aan zijn installatie te verplaatsen op eenvoudig verzoek van de directie. Tevens wordt toestemming verleend aan de directie om de installatie te verplaatsen mits voorafgaande kennisgeving en zonder recht op vergoeding. Het is de kampeerders niet toegelaten hun kampeerinstallatie aan anderen te verhuren.

1.3 Verblijfstarief

Het kampeertarief is inclusief 2 personen. Vanaf de 3de persoon betaal je het tarief ‘extra persoon’. Per plaats zijn maximaal 6 personen toegelaten, behalve als je gezin uit meer dan 6 personen bestaat. Bijkomende kosten en heffingen worden apart verrekend.

1.4 Reservering en betaling

Een reservering wordt altijd bevestigd via factuur (opgestuurd via mail of per post). Het voorschot bedraagt 175 euro of bij kleinere dossiers (= tot 200 euro) het volledige bedrag. Het saldo betaal je uiterlijk 8 weken voor de aanvang van het verblijf. Wordt er na bevestiging van de reservering een wijziging doorgevoerd op verzoek van de kampeerder/vakantiegast (bvb. verandering kampeerplaats), dan worden 30 euro administratieve kosten aangerekend. Het niet-tijdig betalen van het voorschot of saldo leidt automatisch tot de annulering van de reservering.

1.5 Annulering

Bij volledige of gedeeltelijke annulering, alleen via mail of brief mogelijk (ontvangstdatum = annuleringsdatum), worden de volgende kosten aangerekend:

 • tot en met 57 dagen voor het begin van de verblijfsperiode: 30 euro per dossier.
 • Van 56 tot en met 43 dagen voor het begin van de verblijfsperiode: 25% van de huursom met een minimum van 30 euro.
 • Van 42 tot en met 22 dagen voor het begin van de verblijfsperiode: 50% van de huursom met een minimum van 30 euro.
 • Van 21 tot en met 8 dagen voor het begin van de verblijfsperiode: 75% van de huursom met een minimum van 30 euro.
 • Bij annulering 7 dagen en minder voor het begin van de verblijfsperiode, alsook bij het niet aankomen: de volledige huursom met een minimum van 30 euro.
 • Bij niet aankomen zonder verwittiging wordt de gereserveerde plaats/huurinstallatie vrijgehouden tot 1 nacht later dan werd aangekondigd: de daaropvolgende dag wordt de plaats/huuraccommodatie doorverhuurd.

1.6 Annuleringsverzekering

Neem niet het risico om een groot deel of de volledige som van je vakantiefactuur te verliezen als er jou of een van je familieleden iets zou overkomen. Kompas Camping biedt zijn klanten de mogelijkheid om samen met de reservering een annuleringsverzekering bij DVV-verzekeringen af te sluiten. De premie bedraagt 4,5% van het verblijfstarief. De voorwaarden voor tussenkomst van de verzekering v

ind je vermeld onder de rubriek ‘annuleringsverzekering’.

1.7 Aankomst en afreis

Aankomst: de kampeerders kunnen op de voorziene dag van aankomst hun plaats innemen tussen 14 en 23u (receptie gesloten: volg de instructies vermeld op infobord). Ten laatste de dag na aankomst begeven zij zich naar de receptie om hun aankomst te melden en de nodige formaliteiten te vervullen.

Afreis: op de voorziene dag van vertrek wordt de kampeerplaats ten laatste om 12u vrijgemaakt. Bij vervroegde afreis dien je de receptie hiervan te verwittigen, ten laatste de dag voor vertrek. Voor de huuraccommodaties gelden specifieke regels; zie hiervoor punt 6.

1.8 Jeugd

De kinderen zijn onze gasten. Wees kindvriendelijk: denk aan hun veiligheid, vooral als je met de wagen rijdt. Als ouder ben je verantwoordelijk voor de schade die je kinderen aanrichten. Laat hen dus niet spelen in de gebouwen en leer hen de natuur en de beplanting te eerbiedigen. Voorkom ongevallen.
Minderjarigen (-18 jaar), die niet vergezeld zijn van een ouder of een persoon van minimum 18 jaar kunnen niet verblijven op het terrein.
Jeugdgroepen dienen vooraf te reserveren (zie punt 1.4) en vallen onder bovenstaande voorwaarden.

1.9 Dieren

Per kampeerinstallatie zijn maximaal 2 huisdieren toegelaten en ze worden steeds aangerekend. Honden of katten dienen altijd aangelijnd te zijn (max. 2 m). Neem steeds een hondenpoepzakje mee om de uitwerpselen van hond of kat op te ruimen. Huisdieren zijn niet toegelaten tot sommige gebouwen op het terrein (o.a. de sanitaire gebouwen). De eigenaar is steeds verantwoordelijk en dient er dan ook voor te zorgen dat de aanwezigheid van zijn huisdier de andere kampeerders niet stoort. Voor het verblijf van andere dieren dan hond of kat is de toelating van de directie vereist.

2. Diensten

2.1 Receptie

Heb je vragen of problemen i.v.m. je verblijf, dan kan je steeds terecht bij het personeel van de receptie. De openingsuren vind je aan de ingang. Een EHBO-post is voorzien.

2.2 Aansluiting op het elektriciteitsnet

De aansluiting op het stroomnet van de camping gebeurt met een Eurostekker (stroomsterkte: 10A). Om overbelasting te voorkomen, zijn elektrische toestellen die meer dan 1200 W verbruiken niet toegelaten.

2.3 Zwembaden

In Nieuwpoort is de toegang tot het zwembad voorbehouden aan de kampeerders/vakantiegasten (gratis) en aan de bezoekers (betalend) die in het bezit zijn van een betalingsbewijs. Er gelden enkele maatregelen die garanderen dat je in aangename, reine zwembaden kunt zwemmen. Je vindt deze bij het zwembad. Leef ze na omwille van je eigen gezondheid en veiligheid en die van de andere gasten.

3. Veiligheid

3.1 Brandveiligheid

Omwille van de brandveiligheid is de kampeerder verplicht om de kampeerinstallatie te plaatsen zoals in de onthaalfolder wordt vermeld. Op diverse plaatsen op het vakantiedomein vind je brandvoorzieningen (zie o.a. plattegrond bij de ingang). Per kampeerplaats worden maximaal 2 gasflessen toegelaten. Zorg dat ze voldoen aan de wettelijke voorschriften en controleer flessen en leidingen regelmatig op slijtage en/of lekken. De verwarmings- en keukeninstallaties dienen op een veilige wijze geplaatst te worden in een goed verluchte ruimte en op een vuurvaste plaat. Er mogen geen open vuren of kampvuren aangelegd worden zonder toelating van de directie. Barbecueën moet gebeuren onder voortdurende bewaking. Daarbij dienen de nodige voorzorgen genomen te worden om brand te voorkomen. De barbecue moet zodanig geplaatst worden dat andere gasten geen last hebben van de rook. Zorg ervoor dat de as afgekoeld is vooraleer ze in de container te storten.

3.2 Verkeersveiligheid

Op het vakantiedomein geldt een snelheidsbeperking van 15 km/uur voor alle voertuigen, ook voor fietsers. Parkeren op de wegen is niet toegelaten. Het is verboden te spelen met ballen in de onmiddellijke omgeving van de kampeerinstallaties. Rijden met bromfiets of motorfiets is binnen de omheining van het kampeerterrein niet toegelaten, tenzij voor de verplaatsing van en naar de kampeerinstallatie.

3.3 Persoonlijke veiligheid

In de installaties mogen geen activiteiten gebeuren of goederen bewaard worden die het gevaar van brand of de gevolgen van brand kunnen vergroten. Iedereen dient maatregelen te nemen om de eigen uitrusting te beschermen. Sluit je kampeerinstallatie altijd zorgvuldig af en laat geen geld achter.

3.4 Richtlijnen bij brand of evacuatie

Op het informatiebord aan de hoofdingang vind je de te volgen richtlijnen bij brand of evacuatie van het domein.

4. Netheid – sanitair – afval – rust

4.1 Netheid en groenzorg

Kompas Camping rekent op de medewerking van iedereen om de kampeerplaats, de omgeving en de installaties voor gemeenschappelijk gebruik netjes te houden.
Respecteer de grasmat en het groen op de camping. Op de kampeerplaats is het verboden:

 • een mat of houten vloer te leggen die groter is dan de (voor)tent;
 • afsluitingen, van welke aard ook te plaatsen;
 • draden (o.a. voor wasgoed) te spannen;
 • tuinornamenten, bloempotten of planten te plaatsen;
 • de grond uit te graven of om te woelen.

4.2 Sanitair

De sanitaire gebouwen op het vakantiedomein worden regelmatig door het personeel gepoetst. Tevens investeert Kompas Camping, bij vernieuwing en modernisering, consequent in energiezuinige en milieusparende technieken. Als gast kan je ons helpen door:

 • Lekkende kranen en toiletten te melden bij de receptie.
 • Zuinig om te springen met water en energie.
 • Het sanitair netjes te houden en vandalisme te melden.

4.3 Afval

Het gewoon huishoudelijk afval moet in degelijke zakken worden verzameld, die goed afgesloten in de containers worden gedeponeerd. Wees milieubewust: papier, karton, glas, groenten-, fruit- en tuinafval moeten in de daartoe bestemde containers worden gedeponeerd. Het afvalwater en het chemisch toilet worden op de daartoe bestemde plaatsen (stortingshokjes van de sanitaire gebouwen) weggegoten.

4.4 Stilte en rust

Ieder is verplicht de volledige rust te bewaren tussen 22 en 7u. Tenzij anders vermeld, is alle gemotoriseerde verkeer op het terrein verboden tijdens deze uren. Lawaai dat de andere kampeerders stoort, zoals televisie’s, radio’s, ... dient vermeden te worden. Drones zijn enkel toegelaten mits schriftelijke toestemming van de directie.

5. Koop en verkoop

De verkoop door derden van eetwaren en dranken kan enkel mits schriftelijke toelating van de directie. Voor de verkoop of uitdeling van documenten en voorwerpen is de uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de directie vereist.

6. Huuraccommodaties

Ook voor de huuraccommodaties gelden de bovenstaande verblijfsvoorwaarden en het huishoudelijk reglement, samen met de volgende bepalingen of afwijkingen:

 • Aankomst tussen 16 en 23u (receptie gesloten: volg de instructies vermeld op infobord).
 • Vertrek tussen 9 en 10u. Indien je vroeger wenst te vertrekken, dien je de receptie de avond voordien in te lichten. Indien de huuraccommodatie om 10u niet ontruimd is, zal een bedrag van 75 euro aangerekend worden.
 • Het maximum aantal personen dat toegelaten is in de huuraccommodatie staat vermeld in de brochures van Kompas Camping evenals op de website www.kompascamping.be.
 • Bij de huuraccommodatie mogen geen bijzettentjes geplaatst worden.
 • Het gebruik van bedlinnen is verplicht, het huren ervan kan ter plaatse.
 • Indien een huisdier in een huuraccommodatie toegelaten wordt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld op de website en op de factuur van het geboekte verblijf. In alle andere gevallen is het de huurder of zijn eventuele bezoekers verboden om huisdieren mee te brengen.
 • Het is de huurder of zijn eventuele bezoekers verboden om te roken in de huuraccommodatie
 • Elke beschadiging wordt gemeld aan de directie en is ten laste van de huurder.
 • De huuraccommodatie wordt netjes achtergelaten.
 • De kosten voor het verlies van de sleutel (75 euro), vervanging van beschadigde delen van de inboedel of herstel van schade aan de huuraccommodatie, zullen aan de huurder aangerekend worden.

7. Aansprakelijkheid

Kompas Camping kan op geen enkel ogenblik als bewaarnemer worden beschouwd van de goederen van de kampeerders/vakantiegasten. Tevens is Kompas Camping niet aansprakelijk voor diefstal van of beschadiging van goederen van de kampeerders/vakantiegasten. Buiten de gevallen voorzien in de twee vorige alinea’s kan Kompas Camping enkel verantwoordelijk worden gesteld voor grove schuld of voor bedrog.

8. Overtreding huishoudelijk reglement

Een overtreding van het huishoudelijk reglement geeft Kompas Camping onder meer het recht een schadevergoeding te vorderen. De schade die voorkomt uit de overtreding van het reglement door de kampeerder/vakantiegast, wordt door de partijen begroot op een bedrag van minstens 100 euro, onverminderd het recht van Kompas Camping om een hoger bedrag te vorderen.

9. Klachtenregeling

9.1. Klachten vóór de aanvang van het verblijf dient de kampeerder/vakantiegast zo snel mogelijk per mail of brief te melden aan de camping

9.2. Klachten tijdens het verblijf dient de kampeerder/vakantiegast zo snel mogelijk op een gepaste en bewijskrachtige manier te melden op de receptie van de camping.

9.3. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost dan dient de kampeerder/vakantiegast, uiterlijk 3 maanden na afloop van het verblijf, zijn klacht via mail of brief te melden aan de directie van het vakantiedomein.

10. Overheid

Indien de overheid, via algemene richtlijnen, normen oplegt welke in strijd zouden zijn met dit reglement, dan wordt dit reglement automatisch aangepast.

Blijf op de hoogte
Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief!